1.-3 klasse

Fag

Fag i 1. og 2. klasse
Dansk, matematik, religion, engelsk, billedkunst og bloktimer.

Fag i 3. klasse
Dansk, matematik, religion, engelsk, billedkunst, historie, natur og teknik og bloktimer.

Vi anser lektier som en helt naturlig del af det at være elev på en grundskole.

Lektier øver eleven i at kunne arbejde selvstændigt, fordybe sig og træne forskellige faglige færdigheder. Forældre får ved lektielæsning mulighed for at få indsigt i deres barns faglige standpunkt, koncentrationsevne og hvilke strategier barnet anvender til at løse en given opgave.

Bloktimer

I 1.-3. klasse har eleverne 8 bloktimer om ugen, hvor de er blandet på årgangene. Timerne er fordelt på 4 fag:

Udeliv
Undervisning i Udeliv giver anledning til at tilrettelægge aktiviteter, hvor fx samarbejde, motorik, fantasi og logisk tænkning bliver udviklet/styrket. Ude i naturen er pladsen stor og det høje loft foranlediger bl.a. til, at konflikter mindskes.
Samtidig giver vi mulighed for børnene kan gruppere sig og danne nye fællesskaber på tværs af alle tre årgange. Vi laver aktiviteter, som byder på både individuelle samt gruppeopdelte opgaver og udfordringer.

Musik og bevægelse

Undervisningen tager udgangspunkt i leg, eksperimenter, afprøvning, forundring og oplevelse. Elevernes læringsprocesser sker fortrinsvis gennem brug af krop og stemme. Det musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed. Lege og legelignende aktiviteter, der udvikler elevernes pulsfornemmelse, opmærksomhed og samarbejde, indgår som et væsentligt element i undervisningen. Elevernes pulsfornemmelse opbygges ved instrumentledsagelse til de vokale aktiviteter samt gennem rytmelege, sanglege og danse.

Boldbasis

Her giver undervisningen eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens muligheder gennem en bred vifte af meningsfulde lege og spil. Eleverne skal udvikle deres motoriske færdigheder idet de udvikler, opøver og eksperimenterer i alsidige idrætslige aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid og samarbejde. Gennem lege og spil præsenteres eleverne for forskellige regler, således at de opnår forståelse for reglernes hensigtsmæssighed i forhold til den enkelte aktivitet. Træning af bevægelsesrytme prioriteres højt i begyndelsen af forløbet for at styrke evnen til at kunne koordinere. Ligeledes øves der fin- og grovmotorik gennem omklædning og bad ved start og slutning af hver lektion.

Motorik og spring

Undervisningen giver eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens muligheder gennem en bred vifte af meningsfulde lege og springkoncepter. Eleverne skal udvikle deres motoriske færdigheder idet de udvikler, opøver og eksperimenterer i alsidige kropslige aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid og samarbejde. Gennem lege præsenteres eleverne for forskellige regler, således de opnår forståelse for reglernes hensigtsmæssighed i forhold til den enkelte aktivitet. Træning af bevægelsesrytme prioriteres højt i begyndelsen af forløbet for at styrke evnen til at kunne koordinere.