Vedtægt for Børnehaven Hulvej Privatskole (tillæg til Hulvej Privatskoles vedtægt)

§ 1
Stk. 1: Institutionens navn er Børnehaven Hulvej Privatskole.
Stk. 2: Børnehaven drives af den selvejende institution Hulvej Skole som privatinstitution efter godkendelse af Horsens Kommune i henhold til reglerne i Friskoleloven og Dagtilbudsloven.
Børnehaven er oprettet i henhold til dagtilbudlovens § 19,stk.5.
Stk. 3: Børnehaven er hjemhørende i Horsens kommune og drives fra skolens ejendom Krudthusvej 3B, 8700 Horsens.

§ 2 Formål
Stk. 1: Børnehaven Hulvej Privatskole kan modtage børn i alderen fra 3 år til barnet starter i skole. Børnehaven tilbyder pasning af op til 120 børn.
Stk. 2: Børnehaven Hulvej Privatskole har til formål at støtte og udvikle børnenes kompetencer og skabe et miljø, der fremmer deres trivsel, udvikling, sundhed og læring. Dette skal ske igennem oplevelser, idræt, leg og bevægelse samt pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Børnehaven skal understøtte barnet i overgangen til skolelivet.
Derudover skal børnehaven give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, ligesom den skal bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

§ 3 Ledelse
Stk. 1: Den overordnede ledelse af børnehaven varetages af skolens bestyrelse. Herunder for så vidt angår endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af fastansat personale, fastsættelse af nærmere regler for optagelse/ udmeldelse samt overordnet økonomi og takster.
Stk. 2: Den daglige ledelse varetages af lederen af børnehaven under ansvar overfor bestyrelse og skoleleder.
Stk. 3: Bestyrelsen ved Hulvej Privatskole er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan i henhold til gældende regler.
Stk. 4: Lederen af børnehaven er ansvarlig for udførelsen og opfyldelse af de definerede mål i den pædagogiske læreplan.
Stk. 5: Lederen af børnehaven er ansvarlig for at gennemføre sprogstimulering efter gældende regler.

§ 4 Forældreindflydelsesorgan (FIO)
Stk. 1: Børnehaven er oprettet med en tostrenget model for forældreindflydelse således, at skolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven, og forældre til børn i børnehaven sikres indflydelse gennem børnehavens forældreindflydelsesorgan (herefter benævnt FIO).
Stk. 2: Forældre til børn i børnehaven har ikke stemmeret ved skolens generalforsamling, men vil kunne opnå stemmeret på baggrund af optagelse som skolekredsmedlem efter godkendelse af skolens bestyrelse jævnfør skolens vedtægter.

§ 5
Stk. 1: FIO består af 3 forældre valgt af og blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven.
Ved FIO´s møder deltager desuden – uden stemmeret – et medlem af skolens bestyrelse samt en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det fastansatte personale.
Stk. 2: Børnehavens leder deltager i FIO møderne og skolens leder kan deltage – begge uden stemmeret.
Stk. 3: Der vælges to suppleanter med myndighed over børn i børnehaven for de forældrevalgte medlemmer.
Stk. 4: Forældrerepræsentanter skal udtræde af FIO, når de ikke længere har børn i børnehaven.

§ 6
Stk. 1: Forældrevalgte medlemmer af FIO vælges for en et-årig periode og genvalg kan finde sted. Valg til FIO foregår en gang årligt. Skolens bestyrelse har ansvaret for indkaldelse hertil, og indkaldelsen skal ske med minimum 14 dages varsel.
Stk. 2: Hver familie har én stemme til valg til FIO.
Stk. 3: Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale og er gældende for to år. Der vælges en suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Stk. 4: I forlængelse af valget konstitueres FIO med en formand og næstformand. Formand er ansvarlig for indkaldelse til FIO møder, og i samarbejde med børnehavens ledelse udarbejdes dagsorden for disse. Der afholdes minimum to årlige møder. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over FIO beslutninger, og der skrives referat fra hvert FIO-møde.
Stk. 5: FIO fastsætter i forbindelse med børnehavens overordnede pædagogiske tiltag principperne for institutionens arbejde. Derudover fastsætter FIO principper for anvendelse af budgetrammen samt ansættelse af personale i faste stillinger.
Stk. 6: FIO har indstillingsret ved ansættelse af personale i institutionen og ret til at deltage ved ansættelse af institutionens leder.
Stk. 7: Personale samt medlemmer af FIO er underlagt tavshedspligt ifølge forvaltningsloven. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af FIO.

§ 7 Optagelse
Stk. 1: Børnehaven Hulvej Privatskole står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt der er ledige pladser og forældrene kan tilslutte sig institutionens værdier og vedtægter.
Stk. 2: Der er en selvstændig venteliste for børnehaven og optagelse sker på baggrund af anciennitet på ventelisten. Optagelse sker desuden under hensyntagen til aldersfordeling og sammensætning af børnegruppen mht. køn. Optagelse i børnehaven betyder ikke automatisk optagelse på Hulvej Skole.
Stk. 3: Der afholdes optagelsessamtaler for nye familier, der ønsker deres barn optaget i børnehaven. Formålet med samtalen er at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at familien er klar over, hvad børnehaven er og hvad, der forventes af det gensidige samarbejde om barnet.
Stk. 4: Børnehaven Hulvej Privatskole tilbyder ligeledes pladser til børn med særlige behov. Der kan undtagelsesvis gives afslag på optag, hvis lokalerne ikke kan indrettes, eller personalet ikke har de rette kompetencer i forhold til barnets behov.
Stk. 5: Hvis det vurderes, at institutionen ikke kan indrettes til at varetage et barns særlige behov, eller personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven i forhold til barnets behov, vil der i samråd med Horsens Kommune tages beslutning omkring alternativt tilbud.

§ 8 Udmeldelse
Stk. 1: Forældre kan melde deres barn ud af børnehaven med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt til lederen af børnehaven.
Stk. 2: Børnehaven kan på baggrund af restance på forældrebetaling udmelde børn i børnehaven.
Stk. 3: Derudover ved ganske særlige tilfælde såsom hensynet til barnets bedste og i tilfælde, hvor barnet åbenlyst ikke kan trives og rummes i institutionen med den støtte, der kan gives efter dagtilbudsloven.
Udmeldelse fra børnehavens side kan ske efter skriftligt varsel med en måned til udløb af en kalendermåned.

§ 9 Åbningstid og lukkedage
Stk. 1: Hulvej Skoles Børnehave har åbent på hverdage. Mandag til torsdag fra kl. 06.30 – 17.00 og fredag fra kl. 06.30 – 16.30.
Skolens bestyrelse kan, i samarbejde med lederen og FIO, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Den ugentlige åbningstid vil som minimum aldrig være mindre end 52 timer, som er en forudsætning for at modtage fuldt tilskud.
Stk. 2: Eventuel beslutning om lukkedage træffes af bestyrelsen under iagttagelse af Horsens Kommunes regler om lavt børnefremmøde. FIO vil blive hørt i forbindelse med beslutninger om lukkedage.
Stk. 3: Børnehaven Hulvej Privatskole er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed i forbindelse med eventuelle lukkedage.

§ 10 Personaleforhold
Stk. 1: Børnehavens personalesammensætning for så vidt angår pædagogisk uddannet og ikke uddannet personale skal som minimum udgøre 55/45.
Stk. 2: Ved ansættelse af medarbejdere indhentes børneattest i overensstemmelse med Børneattestloven.

§ 11 Tilsyn
Stk. 1: Horsens Kommune fører tilsyn med børnehaven efter gældende regler på området. Øvrigt tilsyn føres af skolen med skolens bestyrelse som øverste myndighed.

§ 12 Ændring af vedtægt
Stk. 1: Ændringer til nærværende tillæg til Børnehaven Hulvej Privatskoles vedtægter besluttes i skolens bestyrelse efter høring i FIO. Eventuelle ændringer skal endvidere forelægges og godkendes af Horsens Kommune.

Hulvej Skoles bestyrelse den 28. juni 2017

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

18. november 2020:
17.00 – 18.00: Informationsmøde om 0. klasse

23. januar 2021: 
11.00 – 12.00: Informationsmøde om 0. – 10. klasse

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider