Indmeldelse børnehave

Pladsanvisning og venteliste

Da vi er en privat daginstitution, er vi vores egen pladsanvisning og varetager selv visiteringen af børnehavebørn. Børn kan ikke skrives op til Børnehaven Hulvej Privatskole gennem den kommunale pladsanvisning. Visitering af børnehavebørn foretages på baggrund af ventelisten til optag på Hulvej Privatskole. Optagelse sker på baggrund af anciennitet på ventelisten og desuden under hensyntagen til aldersfordeling og sammensætning af børnegruppen med hensyn til køn.

Børnehaven Hulvej Privatskole er ikke en del af Horsens Kommunes pasningsgaranti, og det kan derfor ikke garanteres, at barnet optages i børnehaven den måned, hvor det fylder 3 år. Der er optag 1. maj og 1. august.

Plads til alle

Børnehaven Hulvej Privatskole står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn, og politisk anskuelse, såfremt der er ledige pladser, og forældrene kan tilslutte sig institutionens værdier og vedtægter.

Børn, der har gået i Børnehaven Hulvej Privatskole, vil dog have fortrinsret til skoledelen.

Inden et optag afholdes der samtale med barn og forældre. Formålet med samtalen er en forventningsafstemning, der skal sikre, at de nye familier er bekendt med, hvilke værdier børnehaven har og hvad, der forventes af det gensidige samarbejde omkring barnet.

Særlige behov

Børnehaven Hulvej Privatskole tilbyder også pladser til børn med særlige behov.

Der kan gives afslag på optag, hvis lokalerne ikke kan indrettes, eller personalet ikke har de rette kompetencer i forhold til barnets behov.

Hvis det vurderes, at institutionen eller personalet ikke har tilstrækkelige muligheder eller kompetencer til at varetage barnets behov, vil der i samråd med Horsens Kommune tages beslutning omkring alternativt tilbud.

Nye optagelsesregler FRA 2024

1. januar 2024 træder loven om minimumsnormering på dagtilbudsområdet i kraft. Loven har bl.a. den betydning, at der kræves vuggestuenormering til barnet indtil måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Lovændringen får derfor den betydning, at Børnehaven Hulvej Privatskole fra 2024 ikke vil kunne tilbyde plads til vuggestuebørn.

Optagelsesproceduren fra 1. januar 2024 bliver således, at et barn kan optages i børnehaven måneden efter, at det er fyldt 3 år, hvor barnet lovgivningsmæssigt overgår til at være et børnehavebarn.

Børnehaven vil fortsat have optag i maj og august måned.

Hvis der kan tilbydes plads i børnehaven til et barn på ventelisten, vil den forælder, der har opskrevet barnet, blive kontaktet på den mail, der er blevet brugt ved opskrivningen.

Ved optagelse

Når barnet får tilbudt en børnehaveplads i Børnehaven Hulvej Privatskole, skal barnet meldes ud af nuværende institution inden for den pågældende institutions opsigelsesvarsel.

Så snart en bekræftelse for udmeldelse er modtaget, skal Børnehaven Hulvej Privatskole have dokumentation for rettidig udmeldelse. Herefter bekræftes barnets optagelse.

Udmeldelse

Et barn kan meldes ud af børnehaven med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske via den elektroniske blanket, som du finder via linket nederst.

Børnehaven kan opsige et barn, der er optaget i Børnehaven Hulvej Privatskole ved ganske særlige tilfælde. Horsens Kommune definerer ganske særlige tilfælde som:

Hensynet til barnets bedste
I tilfælde hvor barnet åbenlyst ikke kan trives og rummes i institutionen med den støtte, der kan gives efter dagtilbudsloven.
Børnehaven kan på baggrund af manglende restance på forældrebetaling udmelde børn i børnehaven. Udmeldelse fra børnehavens side kan ske efter skriftligt varsel med en måned til udløb af en kalendermåned.