Priser og tilskud

Skole

Priser
Bestyrelsen har på sit møde i maj 2023 fastsat takster for skolepenge og SFO for skoleåret 2023/2024.

Hvert år i maj fastsætter bestyrelsen taksterne for skolen for den følgende periode fra august til juli.

Ved indmeldelse på skolens venteliste betales et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. Beløbet refunderes ikke efterfølgende.

Skolepenge fra august 2023
Skolepenge pr. august 2023 fastsættes til 1.650 kr. pr. måned i 12 måneder. Derudover gives der søskendemoderation – for søskende nummer to betales 75 % af taksten, og for søskende nummer tre eller flere betales 50 % af taksten. Søskendemoderation forudsætter, at det er samme debitor, der betaler.

Ved skolestart vil alle elever få udleveret en Hulvej-t-shirt. T-shirten følger eleven gennem hele sin skolegang og kan til hver en tid byttes til en større størrelse, når eleven vokser ud af blusen. Hvis t-shirten er blevet væk, kan en ny købes for 165 kr.

Særligt for 10. klasse
Udover de normale skolepenge betales der i 10. klasse 900 kr. yderligere hver måned. Dette beløb dækker de studierejser og fordybelsesdage, der er i 10. klasse i løbet af skoleåret. Betalingen løber, ligesom skolepengene, i 12 måneder.

Betaling via Betalingsservice
Betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på 49 kr. Ved for sent indbetaling af skolepenge, opkræves rykkergebyr på 100 kr.

Tilmeld din betaling til Betalingsservice – kundenummeret er debitornummeret på tilsendte girokort. Kender du ikke dit kundenummer, kontakt da administrationen på 7625 5280.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.

Udmeldelse af SFO og skole finder sted elektronisk via blanketter, som du finder her.

9. og 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31. juli i afgangsåret.

Fripladsmidler

Hulvej Privatskole modtager hvert år et beløb fra Fordelingssekretariatet til nedbringelse af skolepenge. Ansøgningsskema lægges på ForældreIntra i august måned, og ansøgningsfristen er 1. september. Ansøgningen afleveres til skolens administration.

Hjemmet modtager i december besked om, hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengene. Skolen følger retningslinjerne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Tildelt fripladstilskud modregnes skolepengene i januar, februar og marts måned.

Udover at søge fripladstilskud ved Fordelingssekretariatet, er der ingen mulighed for tilskud til skolepengene.

Transport mellem skole og hjem
Forældre sørger selv for indkøb af buskort til børnenes transport til og fra skole. Hulvej Privatskole administrerer og formidler et befordringstilskud, der i en vis udstrækning kan refundere en mindre del af udgiften.

Tilskuddet gives kun efter ansøgning og fordeles i forhold til et afstandskriterium. Der kan kun søges en gang årligt og søges for et helt skoleår ad gangen. Ansøgning om befordringstilskud sker via ForældreIntra i løbet af efteråret, og tilskuddet modregnes i skolepengene i februar.

“Tak fordi I brænder for at lave skole til vores børn.”

– Forælder til elev på skolen

SFO

SFO-takster fra august 2023
Månedlig pris for SFO er 1.250 kr.

SFO-betaling sker over 11 måneder (august-juni).

Sommerferiepasning i SFO’en
Juli måned er betalingsfri. Dog er der betaling for sommerferiepasning. Opkrævning af sommerferiepasning foretages normalt i maj måned sammen med skolepengene.

I 2024 er der sommerferiepasning i uge 27. Uge 27 vil være en betalingsuge, mens uge 26 og 31 indgår i SFO-betalingen for juni og august 2024 (kræver tilmelding til Hulen).

Pris for feriepasning i SFO’en
1 uge: 1.000 kr.
2 uger: 1.500 kr.
3 uger: 2.000 kr.

Opkrævning for ferie- og nødpasning sker med skolepengeopkrævning i maj måned.

“Vores barn trives fantastisk på Hulvej Privatskole”

– Forælder til elev på skolen

Børnehave

Betaling i 11 måneder (august-juni). I juli måned foretages der opkrævning, hvis der ønskes sommerferiepasning – se mere om sommerferiepasning længere nede på siden.

Hvert år i maj fastsætter bestyrelsen taksterne for børnehaven for den følgende periode fra august til juli.

Børnehavetakster fra august 2023
Dagtilbudstakst: 1.997 kr.
Deltidsplads: 1.500 kr.
Fuldkostordning*: 817 kr.

Samlet udgift for fuldtidsplads: 2.814 kr.
Samlet månedlig udgift for deltidsplads: 2.317 kr.

–––

* Fuldkostordning er forældrebestemt.

Børnehavepasning i sommerferien 2024

Uge 27, 28, 29 og 30

1 uge: 1.200 kr.
2 uger: 2.000 kr.
3 eller 4 uger: 2.600 kr.

Prisen er inkl. obligatorisk madordning.

Betaling for feriepasning opkræves sammen med den ordinære opkrævning i juni måned. 

 

“Vi er så glade for, trygge ved, og imponerede over børnehavens personale.”

– Forælder til barn i børnehaven

Fripladstilskud

Forældre med barn i Børnehaven Hulvej Privatskole har mulighed for at søge fripladstilskud – både på pasningsdelen og madordningen.

Fripladstilskuddet søges gennem Horsens Kommune via den Digitale Pladsanvisning. Der skal altid betales det beløb, der opkræves fra Hulvej Privatskole.

Friplads søges gennem Horsens Kommune og er ansøgningen godkendt, vil tilskuddet den første måned muligvis ikke være fratrukket opkrævningen fra Hulvej Privatskole. Det skyldes, at reguleringen den pågældende måned kommer direkte fra Horsens Kommune. Tilskuddet udbetales via NemKonto fra Horsens Kommune. Derfor er det vigtigt altid at betale det beløb, der bliver opkrævet fra Hulvej Privatskole.

Horsens Kommune giver kun fripladstilskud i forhold til deres egne takster. Evt. difference mellem Horsens Kommunes takster og Børnehavens Hulvej Privatskoles takster betales af forældrene.

Søskendetilskud

Forældre med flere børn i pasningstilbud i Horsens Kommune får søskendetilskud. Det betyder, at der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris på den billigste. Selvom Børnehaven Hulvej Privatskole er en privat børnehave, får forældre stadig kommunal søskenderabat på pasningen.

Søskendetilskuddet kører automatisk. Hulvej Privatskole får besked fra Horsens Kommune om hvilke børn, der er berettiget til søskendetilskuddet. Beløbet trækkes automatisk fra den månedlige opkrævning.

Vær opmærksom på, at der ikke ydes søskendetilskud, hvis man har et barn i Børnehaven Hulvej Privatskole og et barn i Hulvej Privatskole eller SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

“Hvor er vi heldige! Vi kan aflevere vores børn i en fantastisk børnehave. Glæde og engagement lyser ud af de ansatte, og vores børn viser os, at de har det fantastisk både med ord og lys i øjnene. TAK!”

– Forælder til barn i børnehaven

Deltidsplads

Med virkning fra 1. januar 2019 har forældre på barsel ret til en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen.

Retningslinjer for en deltidsplads:

Du skal som minimum være fraværende i 40 % af din arbejdstid. Hvis du er fuldtidsansat betyder det, at du skal være fraværende mindst 15 timer om ugen.
Du bestemmer selv, hvornår på ugen og hvornår på dagen du placerer de 30 timer, som deltidspladsen omfatter.

Dit barns fremmøde bliver registreret i dagtilbuddet, ud fra hvornår barnet kommer og går. Hvis dit barn er der mere end 30 timer på en uge, overgår deltidspladsen automatisk til en almindelig fuldtidsplads.

Din deltidsplads skal begynde den 1. i en måned. Den kan tidligst begynde den førstkommende 1., efter du har ret til fravær efter barselsloven.
Du skal afholde dit fravær i én sammenhængende periode. Hvis I har fravær efter barselsloven i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som en sammenhængende periode.

Ønsker du at gøre brug af retten til en deltidsplads i Børnehaven Hulvej Privatskole, skal du indsende ansøgning om deltidsplads til din opholdskommune; for langt de fleste forældre i Børnehaven Hulvej Privatskole er det Horsens Kommune. Ansøgningsskemaet ved Horsens Kommune rekvireres ved henvendelse til den Kommunale Pladsanvisning eller kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside.

Ansøgningen skal indsendes senest 2 måneder, før der ønskes at gøre brug af deltidspladsen.

Taksten for en deltidsplads samt obligatorisk fuldkostordning kan findes under børnehavens priser længere oppe på siden.

Deltidspladsen ophører:

Den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber, eller hvis dit fravær afbrydes eller på anden måde ophører. Du kan dog afbryde dit fravær i op til fem uger, uden at din deltidsplads ophører. Herefter bliver din deltidsplads automatisk til en fuldtidsplads.

Du har pligt til at oplyse til både kommune og dagtilbud, hvis dit fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger, eller hvis fraværet af anden grund afbrydes.