COVID-19 retningslinjer

Håndtering af COVID-19 skoleåret 2020/2021

Hulvej Privatskole skal efterleve følgende retningslinjer pr. 1. august 2020 udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet. Retningslinjerne kan findes i deres fulde form på deres hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”Forebyggelse af smittespredning” skal også fortsat overholdes – retningslinjerne kan findes her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Retningslinjer gældende fra 1. august 2020

Undervisning
Siden 16. marts 2020 er undervisningen af eleverne foregået som nødundervisning. Dette gælder ikke længere efter 1. august 2020. Det betyder, at Hulvej Privatskole fremadrettet skal undervise i henhold til de normalt gældende love og bekendtgørelser.

Kravet om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip i klasselokalerne gælder ikke længere. Der vil dog være øget fokus på personer med symptomer, hvem der er ”nære kontakter”, fokus på håndhygiejne samt reduktion af antal og varighed af ansigt-til-ansigt-kontakter.

I normale situationer skal der så vidt muligt fortsat afholdes minimum 1 meters afstand og minimum 2 meters afstand i særlige situationer, f.eks. til første række af elever ved tavleundervisning. Afstandskriterierne gælder dog ikke ved behov for omsorg og trøst eller når mindre afstand er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres.

Klasserne skal fortsat så vidt muligt ikke blandes eller skifte klasselokaler. Dog må blok- og valghold, der er sammensat af elever fra forskellige klasser, gerne gennemføres.

Fra august må lærerne igen skifte mellem klasserne, så de kan undervise i de fag, de plejer. Undervisningen skal tilrettelægges således, at de enkelte elever ikke undervises af flere lærere end nødvendigt. Lærerne skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved lokaleskift.

Pauser og frikvarterer bør fortsat så vidt muligt holdes klassevis og forskudt. Flere klasser kan godt holde frikvarter og opholde sig samtidigt på udendørsarealer, hvis det sikres, at elevernes aktiviteter i videst mulig omfang foregår inden for klassen.

Ved aktiviteter med øget risiko for dråbesmitte skal der fortsat holdes 2 meters afstand, f.eks. i forbindelse med sang og råb.

Garderoben for 0.-5. årgang vil fortsat være lukket for adgang. Skiftetøj, regntøj, gummistøvler og lignende skal derfor medbringes i klasselokalet.

Hygiejne og rengøring
Der vil fortsat være fokus på håndhygiejne. Eleverne skal fortsat vaske/afspritte hænder ved ankomst til skolen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter og ved toiletbesøg. Der bruges håndsprit/flydende håndsæbe og engangshåndklæder eller elektronisk håndtørrer. Der vil være håndcreme tilgængelig i klasselokalerne for at undgå røde hænder efter håndvask/afspritning.

Hulvej Privatskole har tilknyttet et rengøringsfirma til at varetage rengøringen af skolens bygninger. Kontaktpunkter (såsom borde, gelændre, kontakter og lignende) rengøres mindst én gang dagligt

Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.

Ved sygdom
Ved symptomer på COVID-19 (læs mere under ”Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer på COVID-19”) skal elev/medarbejder bliver hjemme 48 timer efter symptomers ophør. De 48 timers symptomfrihed gælder ikke ved andre sygdomstegn.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 foretages vurdering af, om nogen kan betragtes som ”nære kontakter”, og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger negativ test for COVID-19.

Hvis Hulvej Privatskole rammes hårdt af Corona-smitte, så undervisningen ikke kan gennemføres, kan undervisningen vende tilbage til nødundervisning.

Elever skal fortsat blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, det frarådes at besøge.

Adgang for forældre
Forældres tilstedeværelse på skolens område frabedes fortsat. Forældre har dog tilladelse til at deltage i skole/hjem-samtaler, forældremøder, dialogmøder og lignende, når der er lavet aftale om dette.

Forældre frabedes også fortsat at hente sit barn i SFO. Der ringes fortsat ind på SFO-telefonen på 7625 5285 for at få sendt sit barn ud til porten.

Særligt om SFO
Aktiviteterne i SFO’en organiseres således, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og voksne. Det vil dog ikke i altid være muligt at lave samme gruppering i SFO’en som i skolen.

Ved hentning af barn i SFO, ringes der ind på SFO-telefonen på 7625 5285, og barnet sendes ud til porten af SFO-personalet. Forældre frabedes på skolens område.

Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer på COVID-19

På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomer. Det er karakteristisk at starte med milde symptomer for COVID-19:

  • Hoste
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine
  • Muskelsmerter
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Stoppet næse/løbenæse
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Let eller ingen feber

Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.

Medarbejdere og elever må komme i skole/på arbejde, når der ikke er symptomer på sygdom. Det betyder, at har man symptomer på sygdom (også milde symptomer såsom forkølelse), skal man blive hjemme, indtil man er rask.
I forhold til COVID-19 betragtes man rask, når der er gået 48 timer efter symptomers ophør. Herefter må man komme i skole/på arbejde igen.

Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som fokølelse. Det betyder, at man ved symptomer skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Hvis en elev eller medarbejder får symptomer, mens de er i skole/på arbejde, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de sidste symptomer. Eleven skal holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil eleven kan hentes eller selv gå hjem.

Hvis en person, der har været i skole, påvises med COVID-19, skal skolen informeres straks med henblik på, at de personer, den pågældende har været i kontakt med, kan orienteres. Kontakt administrationen på 7625 5280 eller info@hulvejprivatskole.dk.

Personer med påvist COVID-19 bør i så høj grad som muligt isolere sig i hjemmet.

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452

Information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud eller skole:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Næste dato ukendt
Åbent hus omlagt til video-præsentation, som du kan få tilsendt. Se mere her.

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider