Skiklub

Vedtægter
§
1
Foreningens navn er Skiklub Hulvej, og dens hjemsted er Hulvej Skole, Horsens kommune. Dens formål er at arrangere skiture og skigymnastik for medlemmerne i foreningen.
§2
Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og respektere for­målsparagraffen. Udmeldelse kam ikke ske, hvis man er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafgjort mellemværende med foreningen. Et medlem kan kræve enhver afgørelse prøvet på general­forsamlingen.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Mindst et af medlemmerne skal være ansat på Hulvej Skole. Bestyrelsen konstituerer sig selv: Formand, kas­serer og sekretær.
§4
Kontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3.
§5
Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker se­nest 12 dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning
4) Bestyrelsens planer for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Budgettet for det kommende år
7) Fastsættelse af kontingent
8) Valg af bestyrelse
9) Valg af revisor
10) Eventuelt
§6
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før ge­neralforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentre­stance. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.
§7
Forslag til vedtægtsændringer skal angives på dagsordenen. Ændringerne skal vedtages af mindst 2/3 af medlemmerne.
§8
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen og er vedtaget, når mindst ¾ af medlemmerne stemmer for. Såfremt der ikke er ¾ af medlemmerne til stede, kan generalforsam­lingen vedtage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue andre friluftsinteres­serede organisationer i Horsens Kommune efter bestyrelsens beslutning.
§9
Klubben kan ikke gøres ansvarlige for skade på medlemmerne, der udfører deres sport i klubbens regi.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Hulvej Skole mandag den 12. april 2010.

På bestyrelsens vegne

Formand Joan Klint Kondrup

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

15. januar 2020:
19.00 – 20.00: 10. klasse

29. marts 2020: 
12.30 – 14.00: Børnehaven
14.00 – 15.00: Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider