Skiklub

Er alle med? Et spørgsmål, der nødvendigvis må lyde en del gange, når 120 skiløbere mellem 2 år og morfar er på tur sammen.
To busser er pakket til bristepunktet med elever, lærere, søskende, forældre og venner. Fem dage før var første hold afsted. Omkring 200 personer er med Hulvej Skiklub i Alpbachtal først i januar. Hver tur giver fire hele dage på ski og en masse sjove timer sammen.

Mor måtte blive hjemme
Emilie Blaabjerg fra 9.q er en af dem, der er med for første gang. Hun har taget sin far og lillebror Magnus med. Han glæder sig til at starte i 7. klasse på Hulvej efter sommerferien. Mor skulle også have været der, men et nyt job kom i vejen, og i stedet er det far Henriks kammerat, som var heldig at få pladsen.

Aften uden forbindelse
Emelie valgte sammen med sine forældre at tage sin 9. klasse på Hulvej. ”Jeg er blevet taget rigtigt godt imod, så det er hyggeligt at være afsted med nogle forskellige”. De er fem fra hendes klasse på denne tur, men de hygger også på tværs af klasserne om aftenen på hotellet. Modsat derhjemme er der ikke blåt lys i ansigtet fra de opslåede skærme.  Internetforbindelsen er nogle år bagud, så der er lavet lavteknologisk ”spillebule” i et hjørne af spisesalen.

Skole på den aktive måde
I de fire dage er der ingen skole med lektier – kun skiskole. Hver formiddag og eftermiddag i 2,5 time, hvor man løber sammen med dem, der er cirka lige så god som en selv. Uanset om du er barn eller voksen. Præcist det synes Henrik Blaabjerg rigtigt godt om. ”Skiskolen er super godt. Det kører bare med dygtige lærer og fedt man møder så mange nye mennesker. Her har jeg mulighed for at lære andre forældre og lærere på en uformel måde. Det er en skøn måde at være sammen på,” siger Henrik Blaabjerg.

Vil du med?
Familien Blaabjerg er erfarne skiløbere, men uanset niveau, så er der altid et hold som passer til den enkelte. Og der er plads til nybegyndere – ligegyldigt om de er børn eller voksne. Så hold øje med nyt fra skiklubben – tilmeldingen til næste års tur åbner i efteråret.

Vedtægter
§
1
Foreningens navn er Skiklub Hulvej, og dens hjemsted er Hulvej Skole, Horsens kommune. Dens formål er at arrangere skiture og skigymnastik for medlemmerne i foreningen.
§2
Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og respektere for­målsparagraffen. Udmeldelse kam ikke ske, hvis man er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafgjort mellemværende med foreningen. Et medlem kan kræve enhver afgørelse prøvet på general­forsamlingen.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Mindst et af medlemmerne skal være ansat på Hulvej Skole. Bestyrelsen konstituerer sig selv: Formand, kas­serer og sekretær.
§4
Kontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3.
§5
Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker se­nest 12 dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning
4) Bestyrelsens planer for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Budgettet for det kommende år
7) Fastsættelse af kontingent
8) Valg af bestyrelse
9) Valg af revisor
10) Eventuelt
§6
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før ge­neralforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentre­stance. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.
§7
Forslag til vedtægtsændringer skal angives på dagsordenen. Ændringerne skal vedtages af mindst 2/3 af medlemmerne.
§8
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen og er vedtaget, når mindst ¾ af medlemmerne stemmer for. Såfremt der ikke er ¾ af medlemmerne til stede, kan generalforsam­lingen vedtage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue andre friluftsinteres­serede organisationer i Horsens Kommune efter bestyrelsens beslutning.
§9
Klubben kan ikke gøres ansvarlige for skade på medlemmerne, der udfører deres sport i klubbens regi.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Hulvej Skole mandag den 12. april 2010.

På bestyrelsens vegne

Formand Joan Klint Kondrup

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider