Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Undervisningsniveauet er højt. Undervisningen lever op til Fælles Mål, bindende trin- og slutmål.

Med udgangspunkt i den enkelte elev tilrettelægges undervisningen, således at eleven opnår størst mulig læring. For at tilgodese elevens faglige og sociale udvikling organiseres undervisningen som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser, emnedage og bevægelse i undervisningen. IT anvendes som en integreret del af undervisningen i alle skolens fag.
Undervisningens indhold og arbejdsmetoder evalueres i fagudvalgene med henblik på at højne kvaliteten.

Elevernes standpunkt vurderes året igennem via elevsamtaler, karakterbedømmelse og skole-hjem-samtaler samt gennem tests og prøver. Elevernes standpunkt ved henholdsvis årsafslutning og prøveaflæggelse kan ses i de offentliggjorte prøveresultater, som kan læses på skolens hjemmeside.

Anvendte undervisningsmaterialer: Bøger, opgavehæfter, undervisningsprogrammer og digitale undervisningsmaterialer. Ud over indkøbte undervisningsmaterialer anvendes materialer fremstillet af lærerne, således hensynet til den enkelte elevs/klasses særlige behov tilgodeses.