Vedtægt for Børnehaven Hulvej Privatskole (tillæg til Hulvej Privatskoles vedtægt)

Vedtægter for Børnehaven Hulvej Privatskole
(tillæg til Hulvej Privatskoles vedtægt)

§1

Stk. 1: Institutionens navn er Børnehaven Hulvej Privatskole.

Stk. 2: Børnehaven drives af den selvejende institution Hulvej Privatskole som privatinstitution efter godkendelse af Horsens Kommune i henhold til reglerne i Friskoleloven og Dagtilbudsloven.
Børnehaven er oprettet i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk.5.
Stk. 3: Børnehaven er hjemmehørende i Horsens kommune og drives fra skolens ejendom Krudthusvej 3B, 8700 Horsens.

§2 Formål

Stk. 1: Børnehaven Hulvej Privatskole kan modtage børn i alderen fra 3 år, til barnet starter i skole. Børnehaven tilbyder pasning af op til 120 børn.

Stk. 2: Børnehaven Hulvej Privatskole har til formål at støtte og udvikle børnenes kompetencer og skabe et miljø, der fremmer deres trivsel, sundhed og læring. Dette skal ske igennem oplevelser, idræt, leg og bevægelse samt pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Børnehaven skal understøtte barnet i overgangen til skolelivet.
Derudover skal børnehaven give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, ligesom den skal bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

§3 Ledelse

Stk. 1: Den overordnede ledelse af børnehaven varetages af skolens bestyrelse. Herunder for så vidt angår endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af fastansat personale, fastsættelse af nærmere regler for optagelse/udmeldelse samt overordnet økonomi og takster.

Stk. 2: Den daglige ledelse varetages af lederen af børnehaven under ansvar overfor bestyrelse og skoleleder.

Stk. 3: Hulvej Privatskoles bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan i henhold til gældende regler.

Stk. 4: Lederen af børnehaven er ansvarlig for udførelse og opfyldelse af de definerede mål i den pædagogiske læreplan.

Stk. 5: Lederen af børnehaven er ansvarlig for at gennemføre sprogstimulering efter gældende regler.

§4 Forældreindflydelsesorgan (FIO)

Stk. 1: Børnehaven er oprettet med en tostrenget model for forældreindflydelse, således at skolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven, og forældre til børn i børnehaven sikres indflydelse gennem børnehavens forældreindflydelsesorgan (herefter benævnt FIO).

Stk. 2: Forældre til børn i børnehaven har ikke stemmeret ved skolens generalforsamling, men vil kunne opnå stemmeret på baggrund af optagelse som skolekredsmedlem efter godkendelse af skolens bestyrelse, jævnfør skolens vedtægter.

§5 FIOs sammensætning

Stk. 1: FIO består af 3 forældrevalgte af og blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven.
Ved FIO´s møder deltager desuden – uden stemmeret – et medlem af skolens bestyrelse samt en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det fastansatte personale.

Stk. 2: Børnehavens leder deltager i FIO-møderne, og skolens leder kan deltage – begge uden stemmeret.

Stk. 3: Der vælges to suppleanter med myndighed over børn i børnehaven for de forældrevalgte medlemmer.

Stk. 4: Forældrerepræsentanter udtræder af FIO, når de ikke længere har børn i børnehaven.

§6

Stk. 1: Forældrevalgte medlemmer af FIO vælges for en 1-årig periode, og genvalg kan finde sted. Valg til FIO foregår én gang årligt. Skolens bestyrelse har ansvaret for indkaldelse hertil, og indkaldelsen skal ske med minimum 14 dages varsel.

Stk. 2: Hvert barn har 1 stemme.

Stk. 3: Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale og er gældende for 2 år. Der vælges en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Stk. 4: I forlængelse af valget konstitueres FIO med en formand og næstformand. Formand er ansvarlig for indkaldelse til FIO-møder, og i samarbejde med børnehavens ledelse udarbejdes dagsorden for disse. Der afholdes minimum 2 årlige møder. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over FIO-beslutninger, og der skrives referat fra hvert FIO-møde.

Stk. 5: FIO fastsætter i forbindelse med børnehavens overordnede pædagogiske tiltag principperne for institutionens arbejde. Derudover fastsætter FIO principper for anvendelse af budgetrammen.

Stk. 6: FIO har indstillingsret ved ansættelse af personale i institutionen og ret til at deltage ved ansættelse af institutionens leder.

Stk. 7: Personale samt medlemmer af FIO er underlagt tavshedspligt ifølge forvaltningsloven. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af FIO.

§7 Optagelse

Stk. 1: Børnehaven Hulvej Privatskole står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt der er ledige pladser, og forældrene kan tilslutte sig institutionens værdier og vedtægter.

Stk. 2: Ventelisten til børnehaven ligger under skoles ventelistesystem, hvor børnehaven vælges som et tilvalg. Det er ikke en forudsætning for opskrivning på ventelisten, at forældrene ønsker, at barnet skal fortsætte videre i skoledelen. Optagelse sker på baggrund af anciennitet på ventelisten. Optagelse sker desuden under hensyntagen til aldersfordeling og sammensætning af børnegruppen mht. køn. Optagelse i børnehaven betyder ikke automatisk optagelse på Hulvej Privatskole.

Stk. 3: Børnehaven Hulvej Privatskole tilbyder pladser til børn med særlige behov. Der kan undtagelsesvis gives afslag på optag, hvis lokalerne ikke kan indrettes, eller personalet ikke har de rette kompetencer i forhold til barnets behov.

Stk. 4: Hvis det vurderes, at institutionen ikke kan indrettes til at varetage et barns særlige behov, eller personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven i forhold til barnets behov, vil der i samråd med Horsens Kommune blive taget beslutning omkring alternativt tilbud.

§8 Udmeldelse

Stk. 1: Forældre kan melde deres barn ud af børnehaven med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt Hulvej Privatskoles administration på info@hulvejprivatskole.dk.

Stk. 2: Børnehaven Hulvej Privatskole kan på baggrund af restance på forældrebetaling udmelde børn i børnehaven.

Stk. 3: Derudover kan et barn udmeldes af Børnehaven Hulvej Privatskole ved ganske særlige tilfælde såsom hensynet til barnets bedste og i tilfælde, hvor barnet åbenlyst ikke kan trives og rummes i institutionen med den støtte, der kan gives efter dagtilbudsloven.
Udmeldelse fra børnehavens side kan ske efter skriftligt varsel med en måned til udløb af en kalendermåned.

§9 Åbningstid og lukkedage

Stk. 1: Børnehaven Hulvej Privatskole har åbent på hverdage. Mandag til torsdag fra kl. 06.30  17.00 og fredag fra kl. 06.30 – 16.30.
Skolens bestyrelse kan, i samarbejde med lederen og FIO, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Den ugentlige åbningstid vil som minimum aldrig være mindre end 52 timer, som er en forudsætning for at modtage fuldt tilskud.

Stk. 2: Eventuel beslutning om lukkedage træffes af bestyrelsen under iagttagelse af Horsens Kommunes regler om lavt børnefremmøde. FIO vil blive hørt i forbindelse med beslutninger om lukkedage.

Stk. 3: Børnehaven Hulvej Privatskole er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed i forbindelse med eventuelle lukkedage.

§10 Personaleforhold

Stk. 1: Børnehavens personalesammensætning for så vidt angår pædagogisk uddannet og ikke uddannet personale skal som minimum udgøre 55/45-dele.

Stk. 2: Ved ansættelse af medarbejdere indhentes børneattest i overensstemmelse med Børneattestloven.

§11 Tilsyn

Stk. 1: Horsens Kommune fører tilsyn med børnehaven efter gældende regler på området. Øvrigt tilsyn føres af skolen med skolens bestyrelse som øverste myndighed.

§12 Ændring af vedtægt

Stk. 1:  Ændringer til nærværende tillæg til Hulvej Privatskoles vedtægter besluttes i skolens bestyrelse efter høring i FIO. Eventuelle ændringer skal endvidere forelægges og godkendes af Horsens Kommune.

 

Høringsgodkendt i Børnehaven Hulvej Privatskoles FIO 2. november 2020

Godkendt af bestyrelsen ved Hulvej Privatskole 9. december 2020.