VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ PRIVATSKOLE

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§1
Hulvej Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Horsens kommune. Skolen, der er grundlagt i 1834, bar indtil 1973 navnet Horsens private Real- og Forberedelsesskole. Fra 1973 til 2018 hed skolen Hulvej Skole, hvorefter den i maj 2018 ændrede navn til Hulvej Privatskole.
Den blev i 1969 af den daværende ejer Sv. Å. Halskov etableret som selvejende institution.

Stk. 2
Skolens hjemsted er Horsens kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Hulvej 19, 8700 Horsens.

Stk. 3
Skolen har CVR- nr.: 51068211

II. SKOLENS FORMÅL

§2
Hulvej Privatskoles mål er i en atmosfære af tryghed at give eleverne alsidige kundskaber, at opdrage dem til selvstændigt tænkende mennesker, således at de kan arbejde videre med opgaver den dag, de forlader skolen, samtidig med at skolen ønsker at lære dem at tage ansvaret for deres handlinger og lære dem med et kristent livssyn som grundlag at respektere andre mennesker. Institutionens formål er at drive en privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen omfatter tillige skolefritidsordning. Skolen kan desuden varetage opgaver som privatinstitution og privat dagpasning efter bestemmelserne i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af denne pasningsordning.

Stk. 2
Skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3
Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§3
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2
Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3
Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. Mindst 5 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever på skolen (forældrekredsen) og 2 medlemmer kan vælges af og blandt skolekredsens medlemmer iht. §3 stk. 6, idet bemærkes, at samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år 2 suppleanter, hvoraf én vælges af og blandt forældrekredsen og én vælges af og blandt skolekredsen.

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

Stk. 5
Skolekredsen består af personer med interesse og veneration for skolen, men som ikke er forældremyndighedsindehavere til børn på skolen, og som af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter et eventuelt kontingent for medlemskabet af skolekredsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk.6
Skolekredsen indkaldes af bestyrelsen til særskilt møde, hvor der foretages valg til bestyrelsen iht. § 3 stk. 3 og 4. Såfremt skolekredsen ikke kan stille det fornødne antal kandidater til bestyrelsen, vælger forældrekredsen af og blandt sig selv, de resterende medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 7
Forældrekredsen og skolekredsen kan på en Generalforsamlingen afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8
Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

Stk. 9
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 10
Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder, viceskoleleder og evt. afdelingsledere, samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 11
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer.

Stk. 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvor formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens frafald.

Stk. 13
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 14
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 15
Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 16
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 17
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 18
For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 19
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 20
Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 21
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.

Stk. 22
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 23
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger tilsyn iht. de gældende regler.

Stk. 24
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 4 medlemmer stemmer for.

Stk.25
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

IIII ÅRSRAPPORT MV.

§4
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende Årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3
Bestyrelsen har ansvaret for, at Årsrapport og årsregnskab underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet Årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive Årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5
Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYN OG GENERALFORSAMLING

§5
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.

Stk. 2
Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden (Undervisningsministeriets gældende definition) over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3
Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

Stk. 4
Enhver forælder med barn på skolen, kan til enhver tid udøve sine rettigheder i henhold til reglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§6
Valg af tilsynsmodel og udøvelse af tilsyn skal stedse være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler knyttet hertil.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Møde og stemmeret til generalforsamlingen har skolens forældrekreds og skolekreds. Ansatte ved skolen har møderet ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
  4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
  6. Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.
  7. Indkomne forslag.

Stk. 2
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 4
Hvert medlem har én stemme. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer som tilhører forældrekredsen og skolekredsen, som afgiver stemme.

Stk. 5
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 7
Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen og skolekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

Stk. 8
Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 9
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10
Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 11
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 12
Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 13
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 medlemmer af forældrekredsen og/eller skolekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 15
Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

VI. SKOLENS DRIFT

§8
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2
Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6
Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

VII. TEGNINGSRET

§9
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2
Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 4 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3
Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§10
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2
Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§11
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt.

Stk. 2
Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4
Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6
Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8
Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9
Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Navneændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2018.
Vedtægterne er offentliggjort på hjemmeside 23. maj 2018.