frihed og folkestyre

Hulvej Privatskole skal, ifølge friskolelovens § 1, stk. 2, efter skolernes ”formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Vores kerneopgave

Kerneopgaven for undervisningsområdet er med et positivt og reflekteret menneskesyn at danne og uddanne alle skolens elever personligt, fagligt og socialt til livet i et demokratisk samfund efter grundskolen.

Vores menneskesyn

Et socialkonstruktionistisk menneskesyn er baseret på ideen om, at vores opfattelse af virkeligheden og vores forståelse af mennesket er skabt gennem sociale processer og interaktioner. Ifølge dette synspunkt er identitet, viden og mening ikke noget, der er fastlagt eller givet, men derimod noget, der konstrueres i sociale kontekster.

I en skolekontekst betyder dette, at elevernes opfattelse af sig selv, deres viden og deres forståelse af verden ikke blot er individuelle egenskaber, men også produktet af deres interaktioner med andre i skolen og samfundet generelt. Lærere, elever, skolekulturen og samfundsstrukturen er alle med til at forme, hvordan eleverne ser sig selv og verden omkring dem.

Derfor indebærer et socialkonstruktionistisk menneskesyn i skolen en anerkendelse af betydningen af sociale relationer og miljøer i elevens udvikling. Det opfordrer til en pædagogisk tilgang, der tager hensyn til mangfoldighed, inklusion og sociale processer, og som søger at skabe et læringsmiljø, der fremmer kritisk tænkning, refleksion og dialog. Lærere spiller en vigtig rolle som medskabere af viden og mening i samspil med eleverne, og der lægges vægt på at fremme samarbejde, respekt og forståelse for forskelligheder.

 

Vores værdisæt for fællesskab

Vi er en skole, som vægter fællesskabet højt i alle dets forskellige former. Målet er, at eleverne lærer at indgå i forskellige fællesskaber, hvor der opøves evner som tolerance, lydhørhed og fleksibilitet. Det er vores ønske og bestræbelser, at alle oplever at høre til samt at føle sig trygge og accepterede.

Et sundt skolefællesskab fremmer ikke kun akademisk eller erhvervsuddannelsesmæssig succes, men også trivsel og personlig udvikling hos eleverne til at kunne mestre eget liv og til at kunne indgå i et demokratisk samfund.

De ansatte har ansvar for at skabe rammer for sunde fællesskaber for børnene – samt faglige, kollegiale fællesskaber.

 

Frihed og folkestyre i praksis

Humanistiske fag

I skolens humanistiske fag fokuseres der på forståelsen af menneskers kultur, historie, sprog og samfund. Disse fag anser vi som en væsentlig rolle i at udvikle elevernes forståelse af sig selv, deres samfund og verden omkring dem. De humanistiske fag bidrager også til at udvikle elevernes kritiske tænkning, kommunikationsevner og evne til at forstå komplekse ideer og sammenhænge.

Lejrture og studieture

Skolen har tradition for at vægte lejrture og studieture på alle klassetrin. Vi ser lejrture og studieture som berigende oplevelser på flere planer, der bidrager til personlig udvikling, socialt samvær og læring om omverdenen i al sin mangfoldighed.

Du kan se mere om skolens udvalg af lejrture og studieture på de forskellige klassetrin her.

Morgensang og kulturtime

Morgensang og kulturtime danner rammen for formidling af den danske sangskat, foredrag og fortællinger. Morgensang og kulturtime bidrager ligeledes til det at høre til i et fællesskab.

Fællesarrangementer

Skoleåret igennem afholdes der fællesarrangementer på kryds og tværs af årgange, børnehave, skole og SFO. Fællesarrangementer en vigtig del af skolelivet på Hulvej Privatskole, da disse bidrager til at skabe et positivt og støttende skolemiljø, der fremmer læring, trivsel og samhørighed.

Du kan se mere om nogle af skolens fællesarrangementer her.